Sveriges kommuner står inför mycket stora utmaningar när det gäller att möta upp de åtagande som kommunerna är skyldiga att leverera sina medborgare. Utmaningarna består dels av demografisk förändring, kostnadsökningar, lagkrav och inte minst kompetensförsörjning i den offentliga sektorn.

Att två kommuner som Trollhättan och Vänersborg, med endast 14 kilometer mellan stadskärnorna, skall ha dubbel uppsättning av administration och funktioner är inte rationellt utifrån ett medborgar- och resursperspektiv.

Idag har vi en ordentlig tillväxt i Tvåstadsområdet, mycket tack vare goda kommunikationer till och från Göteborg. Vi blir fler invånare och flera företag både verkar på orten eller ser oss som en tänkbar etableringsort. Dessa ser dock inte kommungränsen, än mindre förstår den. Processer som översiktsplaner borde redan idag samköras, men så är inte fallet, vilket skapar hinder för tex. bostadsbyggande, verksamhetsområden mm.

Utmaningarna ser likadana ut oavsett vilken sida av kommungränsen man verkar i. Det största hindret för en kommunsammanslagning återfinns på det politiska planet och kan som jag ser det trattas ner till personligt inflytande. Detta får inte vara avgörande i en så här viktig fråga.

 Med en kommunsammanslagning skulle stora vinster för medborgarna uppnås genom att en mängd dubbelfunktioner så som till exempel politisk organisation, personalavdelningar, it, upphandlingsverksamhet, konsumentfrågor, socialtjänst, exploatering med mera kan samordnas och effektiviseras. Detta är bara några exempel men listan kan göras mycket lång i en tid då digitaliseringen i den offentliga sektorn bara har börjat.

Vi skulle med frigjorda resurser få större muskler att kunna arbeta för en ökad turism och besöksnäring, större tyngd i näringslivsarbetet, större valfrihet inom barn och äldreomsorgen med mera.

Ser fram emot en givande debatt i frågan!

 

Tappade uppkopplingen